Polityka prywatności

1.Właścicielka Serwisu Firma: Maja Małyska Consulting z siedzibą w Krakowie ul. Schweitzera 5/26, kod pocztowy: 30-681, NIP: 679 278 14 98 jest administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


2.Właścicielka serwisu przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności swoich użytkowników


3.Właścicielka serwisu informuje, iż dane osobowe użytkowników serwisu podane w formularzach zamówień i/lub kontaktowych będą przetwarzane wyłącznie do jak najlepszego świadczenia konkretnych usług serwisu. W celu realizacji usług za pośrednictwem Serwisu, właścicielka Serwisu może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia


4.Podanie przez użytkownika serwisu jego danych w postaci imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne, jednakże bez tych danych Właścicielka nie będzie w stanie zrealizować kontaktu lub usługi


5.Właścicielka serwisu informuje iż nie przekazuje, oraz nie sprzedaje, ani nie użycza danych osobowych użytkowników Serwisu żadnym osobom trzecim, ani firmom, instytucjom czy organizacjom działającym na terenie Polski, jak i poza nią


6.Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usługi, a następnie w celach archiwalnych przez okres 10 lat (przewidziany prawem okres przedawnienia roszczeń). Po upływie tego okresu przysługuje użytkownikowi prawo do żądania usunięcia danych osobowych


7.Właścicielka Serwisu nie przekazuje danych osobowych użytkownika żadnym osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów wspierających Właścicielkę Serwisu przy realizacji zamówienia, w szczególności, przy czym nastąpi to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów


8.Dane osobowe użytkownika nie zostaną przekazane do państwa trzeciego, chyba że serwery, na których właścicielka serwisu przechowuje dane będą znajdować się w państwie uznanym przez Komisję Europejską za gwarantujące odpowiedni poziom ochrony danych osobowych


9.Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści wprowadzonych do formularza danych osobowych, poprawiania ich oraz usunięcia


10.Użytkownik Serwisu ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jest równoznaczne z rezygnacją korzystania z konkretnych usług Serwisu (w tym rezygnacja ze złożonego zamówienia)


11.Do poprawnego przetworzenia zamówienia oraz jego realizacji Właścicielka serwisu potrzebuje m.in poniższych danych o użytkowniku: imię i nazwisko użytkownika, telefon kontaktowy, adres email, dane firmy (nazwa, adres, NIP) na potrzeby wystawienia faktury


12.Dane wpisane do formularza kontaktowego powinny dotyczyć wyłącznie użytkownika, i być zgodne z prawdą


13.Właścicielka Serwisu gwarantuje użytkownikowi prawo dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego


14.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielką Serwisu, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostają poddane sądom właściwym


15.Wszystkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą udostępnione w Serwisie

Dzień dobry!

Tak jak Ty cenię swoją prywatność, dlatego przygotowałam poniższą informację. Dowiesz się z niej w jaki sposób przetwarzam Twoje dane osobowe. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, jestem do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu: 608 260 612 lub adresem email: kontakt@dlakancelarii.pl

Porozmawiajmy o rozwoju Twojej kancelarii